Newyddion
Ymunwch â'n tîm - Cynorthwy-ydd Gweithredol

Ymunwch â'n tîm - Cynorthwy-ydd Gweithredol

Gorffennaf 15, 2024
Yma yn Wythnos Meddygaeth Ffordd o Fyw (18-24 Mai 2024)

Yma yn Wythnos Meddygaeth Ffordd o Fyw (18-24 Mai 2024)

Diweddariad ar waith prosiect diweddar Yma yn y gofod meddygaeth ffordd o fyw yng ngoleuni Wythnos Meddygaeth Ffordd o Fyw 2024.

Mai 22, 2024
Cwmni & staff
Myfyrdodau ar Dementia

Myfyrdodau ar Dementia

Mae'r Swyddog Cymorth Prosiect Ewan Lawry yn myfyrio ar ei waith ym gwerthusiad Yma o Wasanaeth Dementia Gorllewin Morgannwg Marie Curie yng ngoleuni ei brofiadau personol gydag aelod o'r teulu â dementia.

Mai 16, 2024
Cyffredinol
Yma yn troi'n 4

Yma yn troi'n 4

Mawrth 18, 2024
Cwmni & staff
Mis Ymwybyddiaeth Canser Serfigol 2024

Mis Ymwybyddiaeth Canser Serfigol 2024

Mae mis Ionawr yn fis Ymwybyddiaeth Canser Serfigol, darllenwch sut mae Sefydliad Iechyd y Byd yn anelu at ddileu canser ceg y groth erbyn 2100, a sut mae Yma yn helpu'r GIG yng Nghymru i gyrraedd y targedau hyn.

Ionawr 22, 2024
Cyffredinol
Newydd Dda Yma 2024

Newydd Dda Yma 2024

Wrth nesáu at ddiwedd 2023, mae Yma yn cymryd eiliad i gydnabod y camau breision rydym wedi'u cymryd.

Rhagfyr 31, 2023
Cwmni & staff
Dod at ei gilydd ar gyfer y Nadolig

Dod at ei gilydd ar gyfer y Nadolig

Wedi'i gasglu o amgylch y bwrdd yn Y Seler yn Aberearon, mae ein teulu Yma yn estyn dymuniadau cynnes a diolch o galon i bawb y buom yn gweithio gyda nhw eleni.

Rhagfyr 25, 2023
Cwmni & staff
Cardiau Nadolig, Solstice Gaeaf ac Iselder

Cardiau Nadolig, Solstice Gaeaf ac Iselder

Ar heuldro'r gaeaf hwn, diwrnod tywyllaf y flwyddyn, mae ein ffocws yn troi at astudiaeth ddiweddar sy'n ymchwilio i'r cysylltiad rhwng iselder a'r weithred o anfon cardiau Nadolig.

Rhagfyr 21, 2023
Lles
Gwella Rheoli Clefydau Cronig mewn Gofal Sylfaenol

Gwella Rheoli Clefydau Cronig mewn Gofal Sylfaenol

Mae Dr Richard Baxter wedi cyhoeddi dwy erthygl ddiweddar ar bwnc Rheoli Clefydau Cronig

Mai 31, 2023
Gofal Sylfaenol
Rhagnodi Cymdeithasol - Cyflwyniad

Rhagnodi Cymdeithasol - Cyflwyniad

Cyflwyniad i effeithiau posib rhagnodi cymdeithasol yng Nghymru

Ebrill 28, 2023
Cyffredinol
Trydydd Penblwydd Yma

Trydydd Penblwydd Yma

Ar ein pen-blwydd yn dair oed, darllenwch am ein blwyddyn ddiwethaf a chynlluniau ar gyfer y dyfodol

Mawrth 18, 2023
Ein Stori
Rhedeg Dŵr a Dyfodol Partneriaethau Ymarfer Cyffredinol

Rhedeg Dŵr a Dyfodol Partneriaethau Ymarfer Cyffredinol

Dr Will Mackintosh, Cyfarwyddwr Clinigol dros dro Yma, sy'n rhannu rhai syniadau ynghylch rôl ymarfer cyffredinol a'r model partneriaeth

Chwefror 28, 2023
Gofal Sylfaenol
Sut Mae Yma yn Dysgu - Cynaeafu Gwybodaeth

Sut Mae Yma yn Dysgu - Cynaeafu Gwybodaeth

Yr olaf o dair erthygl am sut mae Yma yn dysgu fel sefydliad, gan orffen gyda sut rydym yn cynnal y cyfarfodydd adolygu eu hunain

Chwefror 17, 2023
Cyffredinol
Sut mae Yma yn Dysgu - Twf a Chasglu

Sut mae Yma yn Dysgu - Twf a Chasglu

Yr ail o dair erthygl am sut mae Yma yn dysgu fel sefydliad, gan barhau â'r stori gyda sut rydym yn casglu ein gwybodaeth ar gyfer adolygiad

Chwefror 10, 2023
Cyffredinol
Sut Mae Yma yn Dysgu - Hau'r Hadau

Sut Mae Yma yn Dysgu - Hau'r Hadau

Y cyntaf o dair erthygl am sut mae Yma yn dysgu fel sefydliad, gan ddechrau gyda chasglu'r wybodaeth gywir yn ystod prosiect.

Ionawr 27, 2023
Cyffredinol
Effaith y Cynnydd mewn Costau Byw ar Iechyd a Gofal Iechyd yng Nghymru

Effaith y Cynnydd mewn Costau Byw ar Iechyd a Gofal Iechyd yng Nghymru

Gyda chostau byw cynyddol yn effeithio ar bobl a chymunedau ledled y wlad, rydym yn cymryd golwg ar beth mae hyn yn ei olygu i iechyd a gofal iechyd yng Nghymru.

Hydref 14, 2022
Cyffredinol
Ail Ben-blwydd Yma

Ail Ben-blwydd Yma

Dyma droi dau heddiw. Darllenwch am ble y dechreuon ni, beth rydym wedi'i ddysgu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf a ble rydym yn gobeithio mynd nesaf

Mawrth 18, 2022
Cwmni & staff
Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth

Chwefror 10, 2022
Digwyddiadau
Dechrau Blwyddyn Newydd Iachach

Dechrau Blwyddyn Newydd Iachach

Gall camu allan o flwyddyn ac i mewn i newydd fod yn bosibilrwydd brawychus i rai, gyda'r pwysau i greu Resolutions Blwyddyn Newydd a dechrau'r flwyddyn newydd yn "iawn" ar flaen meddyliau pawb. Rydym wedi dod o hyd i rai enghreifftiau o ffyrdd o roi hwb iach i 2022, o heriau tymor byr a allai helpu i newid patrymau arferol, i arferion rheolaidd y gellir eu gweithredu ym mywydau beunyddiol pobl.

Ionawr 13, 2022
Cyffredinol
5 munud i'n helpu i wella canllawiau rhagnodi yng Nghymru!

5 munud i'n helpu i wella canllawiau rhagnodi yng Nghymru!

Helpwch ni i wella canllawiau rhagnodi yng Nghymru gydag arolwg 5 munud

Rhagfyr 17, 2021
Cyffredinol
Prosiect newydd sy'n cefnogi ymgysylltiad clwstwr gofal sylfaenol

Prosiect newydd sy'n cefnogi ymgysylltiad clwstwr gofal sylfaenol

Gwahoddwyd Yma i weithio gyda Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan (AWMSG) i sefydlu fforwm ymgysylltu clwstwr gofal sylfaenol.

Medi 17, 2021
Cyffredinol
Cefnogi Gofal Sylfaenol Drwy'r Gaeaf a Thu Hwnt

Cefnogi Gofal Sylfaenol Drwy'r Gaeaf a Thu Hwnt

Mark Drakeford sy'n rhoi sylw i bryderon yr AS Jayne Bryant ynglŷn â'r pwysau pellach y bydd Gofal Sylfaenol yn eu hwynebu dros fisoedd y gaeaf a thu hwnt, wrth i'r galwadau barhau i gynyddu.

Medi 15, 2021
Gofal Sylfaenol
Canlyniadau Gwobrau Busnesau Newydd Cymru

Canlyniadau Gwobrau Busnesau Newydd Cymru

Hoffem longyfarch Swperbox, sydd wedi ennill Gwobr Cychwyn Busnes Menter Gymdeithasol y flwyddyn yng Ngwobrau Cychwyn Busnes Cymru 2021. Roedd yn gymaint o anrhydedd cael ei enwi fel rownd derfynol, ynghyd â Mubo a Prom Ally CIC.

Medi 10, 2021
Digwyddiadau
Cefnogi Gofal Sylfaenol Drwy Gyfathrebu â Chydweithwyr a Chymunedau

Cefnogi Gofal Sylfaenol Drwy Gyfathrebu â Chydweithwyr a Chymunedau

Mae ein gwaith gyda Grŵp Arweinwyr Clwstwr Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar greu lle ar gyfer gwrando a myfyrio, cefnogi gweithredu cyflym ynghylch pethau sy'n bwysig a gwneud gwahaniaeth.

Awst 26, 2021
Gofal Sylfaenol
Gofal Iechyd Gwyrddach yng Nghymru

Gofal Iechyd Gwyrddach yng Nghymru

Lansiwyd Iechyd Gwyrdd Cymru ar 29 Mehefin 2021 gyda gweminar yn trafod argyfwng iechyd byd-eang newid yn yr hinsawdd, a sut y gallai creu gofal iechyd cynaliadwy fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Gorffennaf 9, 2021
Gofal Sylfaenol
Gwersi trosglwyddadwy o ofal oedolion hŷn yng nghefn gwlad yr Alban

Gwersi trosglwyddadwy o ofal oedolion hŷn yng nghefn gwlad yr Alban

Gweminar gyntaf Yma, gyda mewnwelediad gan Dr Martin Wilson ar ofalu am boblogaeth oedrannus sy'n tyfu mewn lleoliadau gwledig ac anghysbell.

Mai 7, 2021
Gofal Canolraddol
Wythnos Imiwneiddio Rhyngwladol

Wythnos Imiwneiddio Rhyngwladol

Rôl fach Yma o ran dosbarthu brechiadau COVID-19, drwy Ofal Sylfaenol yng Nghymru.

Ebrill 28, 2021
Gofal Sylfaenol
Troedio'n Ysgafn

Troedio'n Ysgafn

Dod o hyd i ffyrdd o helpu Gofal Sylfaenol, a oedd yn fach ac yn cael eu gwerthfawrogi, yn ystod pandemig COVID-19.

Rhagfyr 21, 2020
Ein Stori
Dechrau ar y Dechrau

Dechrau ar y Dechrau

Dechrau stori Yma, ein gweledigaeth ar gyfer dod â hi'n fyw, gyda hanes o sut y dechreuodd y cyfan.

Hydref 17, 2020
Ein Stori
Rydyn ni yma i chi
Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut y gallwn gyflawni ein nodau o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu os hoffech gymryd rhan, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.
Cysylltwch â ni
Drwy glicio ar " Derbyn Pob Cwci", rydych chi'n cytuno i storio cwcis ar eich dyfais i wella llywio gwefannau, dadansoddi defnydd o'r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.