Yma yn Wythnos Meddygaeth Ffordd o Fyw (18-24 Mai 2024)

Ewan Lawry
Mai 22, 2024

Mae Cymdeithas Meddygaeth Ffordd o Fyw Prydain yn disgrifio Meddygaeth Ffordd o Fyw fel:

Disgyblaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n ceisio cefnogi cleifion i atal, rheoli a gwrthdroi cyflyrau cronig penodol, gan ddefnyddio sgiliau a thechnegau newid ymddygiad â chymorth i greu, a chynnal newidiadau i'w ffordd o fyw.

Ei nod yw mynd i'r afael â rheoli clefydau cronig trwy gofleidio hunanofal, grymuso cleifion, rhagnodi cymdeithasol, ac ymgynghoriadau grŵp. Mae'r dull cyfannol hwn yn cael ei hwyluso gan glinigwyr, gweithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol, ymchwilwyr, gwyddonwyr ac addysgwyr sy'n cydweithio i gymhwyso'r 6 Piler Meddygaeth Ffordd o Fyw i ymarfer clinigol, polisi iechyd cyhoeddus ac atal.

Y 6 Piler Meddygaeth Ffordd o Fyw yw:

·        Lles Meddwl

·        Lleihau sylweddau niweidiol

·        Perthynas Iach

·        Bwyta'n iach

·        Cysgu

·        Gweithgaredd Corfforol

Egwyddor hanfodol Meddygaeth Ffordd o Fyw yw bod unigolion yn cael eu cefnogi i wneud newidiadau cadarnhaol, gyda phwyslais ar annog newid ymddygiadol cadarnhaol yn hytrach na beio pobl, a symud i ffwrdd o'r berthynas draddodiadol rhwng meddygon a chleifion.

Mae Yma yn torri tir newydd yn y maes hwn yn ei waith gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru a Chlwstwr Gofal Sylfaenol De Orllewin Caerdydd i gymhwyso egwyddorion Meddygaeth Ffordd o Fyw yng ngofal cleifion diabetig math 2. Gyda chymorth ac arbenigedd gan dîm arloesi Llywodraeth Cymru, rydym wedi sefydlu ymgynghoriadau grŵp a sesiynau personol gyda chlinigwyr mewn cyfleusterau clybiau pêl-droed lleol. Mae hyn yn galluogi'r clinigwyr i gefnogi cleifion i ddefnyddio'r dull cyfannol hwn o reoli eu cyflyrau, gan oresgyn y problemau a gyflwynir gan le cyfyngedig am ddim mewn lleoliadau clinigol. Ein nod yw hwyluso darparu gwasanaeth wedi'i deilwra sy'n darparu'r canlyniadau gorau posibl i'r cleifion hyn.

Yn ddiweddar rydym hefyd wedi cwblhau gwerthusiad o brosiectau sy'n darparu cymorth iechyd yn y gymuned ffermio. Ariannwyd y prosiect Ymwybyddiaeth Iechyd mewn Ffermio gan gyllid Lansio dan Arweiniad Her Canolbarth Cymru i gynnal astudiaeth ddichonoldeb o ddatrysiad arloesol i wella iechyd a lles gwledig. Ein ffocws penodol oedd mynd i'r afael â'r her o 'heneiddio'n dda a hyrwyddo lles' trwy ddeall sut mae ffermwyr yn cael mynediad at ofal iechyd, y rhwystrau penodol y maent yn eu hwynebu, a'r model darparu gorau ar gyfer gofal i gymuned sy'n draddodiadol 'anodd ei chyrraedd'. Drwy ymgysylltu â'r gwahanol sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig sy'n gweithio yn y gofod hwn, cynhyrchom adroddiad i nodi ein canfyddiadau a'r elfennau hanfodol o dynnu'r gofal hwn allan o'r lleoliad clinigol. Un casgliad mawr oedd bod ffermwyr yn fwy tebygol o ymgysylltu â'r model 'siop un stop', lle gellir defnyddio dull cyfannol i'w hiechyd meddyliol a chorfforol. Mewn cyfnod o gythrwfl acíwt mewn diwydiant heriol, mae hyn yn gofyn am gael dealltwriaeth o'r pwysau busnes a bywyd, cefnogi mesurau i fynd i'r afael â nhw, a'u defnyddio i lywio hunanofal a rheoli iechyd.

Am ragor o wybodaeth am Feddygaeth Ffordd o Fyw: Meddygaeth Ffordd o Fyw | DPP ar gyfer Ymarferwyr Cyffredinol(heiw.cymru)

Ymunwch â'n tîm - Cynorthwy-ydd Gweithredol

Darllen y stori cyflawn

Myfyrdodau ar Dementia

Mae'r Swyddog Cymorth Prosiect Ewan Lawry yn myfyrio ar ei waith ym gwerthusiad Yma o Wasanaeth Dementia Gorllewin Morgannwg Marie Curie yng ngoleuni ei brofiadau personol gydag aelod o'r teulu â dementia.

Darllen y stori cyflawn
Rydyn ni yma i chi
Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut y gallwn gyflawni ein nodau o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu os hoffech gymryd rhan, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.
Cysylltwch â ni